Op deze pagina lichten wij het traject toe dat wordt doorlopen om tot een Nederlands octrooi te komen.

Intake

We beginnen met een intakegesprek, waarin we de uitvinding bespreken. Dat kan bij ons op kantoor, maar ook per e-mail of telefonisch al naar gelang wat de omstandigheden vergen. Tijdens het gesprek laten wij ons informeren over wat er volgens u nieuw is aan de uitvinding en geven wij aan of die uitvinding zich leent om er octrooi op aan te vragen, en of dat gelet op wat er al bestaat op het gebied van de uitvinding kans van slagen heeft. Als er niet precies bekend is wat er al bestaat, kunnen we besluiten om eerst een onderzoek te doen. De vraag die centraal staat om te beantwoorden is “wat wil je je concurrent precies kunnen verbieden”. Want het verkrijgen van een alleenrecht is het hoofddoel van een octrooi.

Terug naar menu

Wachten op akkoord (opdrachtbevestiging)

Na de intake sturen wij een opdrachtbevestiging waarin staat wat we gaan doen en voor welk bedrag, en zodra we daar akkoord op hebben ontvangen gaan wij aan de slag. De opdrachtbevestiging en de daarin genoemde bedragen zijn een maand geldig.

Terug naar menu

Concept octrooiaanvrage

Na akkoord stellen wij een concept-octrooiaanvrage op. Dat is een technisch-juridische tekst die bestaat uit:

  • een beschrijving van de uitvinding, waarin wordt uitgelegd welk technisch probleem er door de uitvinding wordt opgelost ten opzichte van wat er al bestond,
  • voorlopige figuren van de uitvinding; en
  • claims (in het Nederlands “conclusies” genoemd); nauwkeurige definities van waar precies een alleenrecht voor gevraagd wordt. Het zijn er altijd meerdere, die achtereenvolgens steeds specifieker worden. De eerste beschrijft waarvoor we bij voorkeur bescherming krijgen, de volgende waarvoor we bescherming vragen als de ruimste claim niet nieuw of inventief gevonden wordt.

We hebben hier normaal gesproken een doorlooptijd van twee tot drie weken voor nodig.

Als we u het concept toesturen vragen we om het goed door te nemen en ons gewenste aanvullingen of wijzigingen te laten weten. We zijn ons ervan bewust dat juridische taal geen eenvoudig leesvoer is, dus als de tekst niet duidelijk is hebben we graag dat u ons even belt. Uiteraard ook als de tekst wel duidelijk is, maar er aanpassingen gewenst zijn. We passen het concept dan zo nodig aan en leggen het opnieuw voor ter goedkeuring.

Terug naar menu

Indiening en afhandeling formaliteiten

Zodra u akkoord geeft dienen we de octrooiaanvrage in bij het Octrooicentrum Nederland. We geven toestemming om de verschuldigde taksen van onze depotrekening af te schrijven. De uitvinding is vanaf dat moment voorlopig beschermd en u ontvangt van ons een indieningsbevestiging.

Ondertussen laten wij formele figuren maken. Dat zijn zwart-wit lijntekeningen die voldoen aan de strikt gehanteerde voorwaarden die daaraan door het Octrooicentrum Nederland gesteld worden. Ook kan het zijn dat we nog informatie moeten aanleveren die we op het moment van indienen nog niet ter beschikking hadden. Vaak zijn dat de volledige namen van de uitvinders, of hun woonplaats.

Zodra wij de bevestiging hebben ontvangen van het Octrooicentrum Nederland dat er geen zogenoemde vormgebreken meer zijn, sturen we een factuur voor onze werkzaamheden.

Terug naar menu

Wachten op nieuwheidsonderzoek

Nadat de aanvrage is ingediend voert het Octrooicentrum Nederland of het Europees Octrooibureau een nieuwheidsonderzoek uit. De resultaten daarvan ontvangen wij doorgaans binnen tien maanden na indiening van de octrooiaanvrage.

Terug naar menu

Rapporteren nieuwheidsonderzoek

De resultaten van het nieuwheidsonderzoek bestaan uit publicaties (octrooipublicaties en/of andere stukken) en een opinie van de examiner die het onderzoek gedaan heeft.

Wij bestuderen de publicaties en de opinie, en we sturen u een rapportage waarin we ook onze mening over de relevantie van de gevonden publicaties geven. We geven aan hoe wij de sterkte van het te verwachten octrooi inschatten de kans van slagen van eventuele buitenlandse octrooiaanvragen. Vaak (voor)zien wij ondanks de opinie van de examiner mogelijkheden om octrooien in het buitenland tot verlening te brengen. Ons advies hierin kan van groot nut zijn bij de overwegingen of er buitenlandse octrooiaanvragen ingediend moeten worden.

Terug naar menu

Overwegen buitenlandse aanvrage(n)

Wie in een bepaald land octrooi aanvraagt voor een uitvinding, heeft een jaar lang het recht om voor diezelfde uitvinding octrooi aan te vragen in andere landen. Dit recht heet prioriteitsrecht, en zorgt ervoor dat de buitenlandse octrooiaanvragen voor het beoordelen van de nieuwheid en inventiviteit geacht worden op dezelfde datum te zijn ingediend als de eerdere aanvrage. Na dat jaar vervalt het prioriteitsrecht. Het is dan een stuk lastiger om octrooi aan te vragen in het buitenland, omdat de eerdere aanvrage dan gezien wordt als eerdere publicatie. Het feit dat die van dezelfde uitvinder is doet daar niets aan af.

Het is dus van belang om binnen een jaar te besluiten of er buiten Nederland ook octrooi aangevraagd moet worden. Als er landen zijn waarin u geïnteresseerd bent bekijken we graag wat de beste aanpak is om in die landen octrooi te verkrijgen. Soms is het wenselijk om zo snel mogelijk octrooi te krijgen, soms moeten de totale kosten zo laag mogelijk blijven, en soms is het wenselijk keuzes zo lang mogelijk vooruit te kunnen schuiven. We bepalen samen de strategie die het best aansluit op de situatie. Uiteraard herinneren we u ook tijdig aan het einde van het prioriteitsjaar.

Terug naar menu

Octrooiverlening en publicatie

Anderhalf jaar na indiening van de Nederlandse octrooiaanvrage wordt deze gepubliceerd en verleend. Dit is een formaliteit die altijd plaatsvindt, ondanks de resultaten van het nieuwheidsonderzoek. Dat komt omdat Nederland een zogeheten “registratiesysteem” heeft voor octrooien. Meer ins en outs over dat registratiesysteem leest u in dit artikel.

Vanaf het moment van verlening is uw octrooi van kracht. Het octrooicentrum stuurt ons een octrooibewijs, dat wij u vervolgens toezenden. Om het octrooi van kracht te laten zijn moeten er vanaf het derde jaar na indiening van de aanvrage instandhoudingstaksen afgedragen worden. Ook hieraan herinneren wij u jaarlijks vooraf, en tenzij u ons aangeeft dat het octrooi mag komen te vervallen zorgen wij ervoor dat die instandhoudingstaksen ieder jaar tijdig betaald worden.

Terug naar menu

Legenda


De centrale balk geeft van links naar rechts de procedure aan die doorlopen wordt.


Het donkerblauwe vak is de stap waarin we momenteel in de procedure zitten.


Een licht ingekleurd vak geeft aan dat een stap voltooid is.


Een wit vak geeft aan dat een stap nog moet volgen.


Een zandloper wil zeggen dat er gewacht wordt op bijvoorbeeld een akkoord, of op officiële stukken.


Waar er vaste tijdperioden van toepassing zijn staan die boven de centrale balk aangegeven.


De stap wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.


De stap wordt uitgevoerd door Patentwerk.

Terug naar menu

scroll