‘Je wil niet achteraf geconfronteerd worden met octrooien van anderen’

Daan Settels, Saskia Schildkamp en Laura van Eekelen

Octrooionderzoek

Alvorens een octrooi aan te vragen, kan het wenselijk zijn de kans van slagen van die aanvrage na te gaan. Bijvoorbeeld omdat niet volledig bekend is wat er al bestaat op het gebied van de uitvinding.

Een onderzoek kan ook relevant zijn om inzicht te krijgen in de markt. Bijvoorbeeld bij de voorgenomen introductie van een nieuw product, waarbij je niet achteraf geconfronteerd wilt worden met octrooien van anderen.

Mocht dat onverhoopt wel gebeuren, dan kunnen de resultaten van een octrooionderzoek een nieuw licht schijnen op de situatie. Mogelijk is de positie van de concurrent minder sterk dan hij doet voorkomen.

In deze en diverse andere situaties kan onze search-afdeling je van dienst zijn.

We bespreken de zoekvraag en geven vooraf aan wat de doorlooptijd en te verwachte kosten zijn van het onderzoek. Uiteindelijk brengen we een deskundig en pragmatisch advies uit aan de hand van de onderzoeksresultaten.

Indicatief haalbaarheidsonderzoek bij een octrooiaanvrage voor een nieuwe uitvinding

Een indicatief haalbaarheidsonderzoek voeren we -op verzoek- uit voordat we starten met het opstellen van een octrooiaanvrage. We onderzoeken in hoeverre de betreffende uitvinding nieuw is. Op basis van de documenten die tijdens dat onderzoek naar voren komen, schatten we in of de nieuwe aspecten ook kans hebben om inventief bevonden te worden.

De uitkomst van het onderzoek helpt enerzijds om te bepalen of hetgeen er mogelijk octrooieerbaar is ook een zinvolle bescherming biedt. Anderzijds helpt het om de octrooiaanvrage nauwkeuriger af te bakenen ten opzichte van de gevonden documenten, wat de kans op verlening verhoogt.

Octrooiposities van concurrenten monitoren om marktinzicht te verkrijgen

Periodiek brengen we voor je in kaart welke octrooipublicaties van geselecteerde concurrenten zijn verschenen in de tussenliggende periode. Een octrooimonitor geeft niet alleen algemene trends in de ontwikkeling op een bepaald technologisch gebied weer, maar geeft ook inzicht in de richting waarin concurrenten nieuwe ontwikkelingen uitvoeren. Dat kan als zodanig al belangrijke marktinformatie zijn. Ook kun je met een octrooimonitor nagaan of een bepaald product zonder problemen op de markt gebracht kan worden.

Op het moment dat een potentieel gevaarlijke octrooiaanvrage voor het eerst gepubliceerd wordt, is er nog tijd om een eventuele oppositie of nietigheidsprocedure voor te bereiden. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we hierover strategisch advies geven.

Freedom to operate-study ten behoeve van het introduceren van een product

Al voordat een nieuw product rijp is voor een marktintroductie, is het wenselijk te onderzoeken of je de vrijheid hebt om dit product te introduceren. Met een freedom to operate-study onderzoeken we of je geconfronteerd kunt worden met octrooien van anderen waarmee ze het product van de markt kunnen weren.

We kunnen die octrooien voor een bepaald product op een rij zetten, en aangeven of en waar er risico is op inbreuk op octrooien van derden. Verder kunnen we in overleg bepalen of er een mogelijkheid is om bij de productontwikkeling om deze octrooien heen te werken, of dat er kansen zijn om de geldigheid van die octrooien aan te vechten.

Onderzoek naar de stand van techniek voor het ongeldig verklaren van een octrooi van een concurrent

Het is mogelijk om de geldigheid van een octrooi van een concurrent aan te vechten. Dat kan als hetgeen waarvoor octrooi verleend is op het moment van aanvragen van het octrooi niet nieuw of inventief was. Daar moet dan uiteraard wel bewijs voor zijn.

Wanneer er nog geen bewijs beschikbaar is, kunnen wij een onderzoek doen naar documenten van vóór de octrooiaanvrage (zogenaamde stand van de techniek) waaruit blijkt dat het octrooi ten onrechte verleend is. Na dat onderzoek kunnen we een procedure starten om het octrooi ongeldig te laten verklaren, of we houden het bewijs achter de hand voor het geval dat de octrooihouder een inbreukprocedure start.

scroll