Voor octrooieren zijn van belang: nieuwheid en inventiviteit

Om uw uitvinding middels een octrooi te beschermen moet er een octrooiaanvrage worden opgesteld, die ingediend wordt bij de octrooiverlenende instantie van het land waar u het octrooirecht wil vestigen. De belangrijkste eisen die door de octrooiwet worden gesteld voor het kunnen octrooieren van een technische uitvinding zijn nieuwheid en inventiviteit.

Nieuwheid
Nieuwheid houdt in dat de uitvinding nog nergens in de wereld openbaar te zien is geweest, dus niet in een tijdschrift of krant, niet bij een openbare demonstratie en niet op een beurs of op het internet. Ook presentatie of verkoop van een product door de uitvinder zelf maakt dat een uitvinding niet meer als nieuw wordt aangemerkt. Wanneer u overweegt een octrooi op een uitvinding aan te vragen, dan moet de uitvinding dus geheim gehouden worden tot de octrooiaanvrage is ingediend. Mocht het toch nodig zijn met derden te praten, dan wordt aangeraden dit onder geheimhouding te doen. Patentwerk kan u hierin adviseren en een geheimhoudingsverklaring opstellen die u door uw gesprekspartners laat ondertekenen.

Inventiviteit
Inventiviteit houdt in dat de uitvinding niet op voor de hand liggende wijze mag volgen uit hetgeen dat al bekend was. Uitvindingen worden bijvoorbeeld als niet-inventief aangemerkt als zij volgen uit een logische combinatie van publicaties op een bepaald vakgebied.

Onderzoek
Omdat een octrooi aanvragen een behoorlijke investering vraagt, is het raadzaam na te gaan of uw uitvinding daadwerkelijk nieuw is. Patentwerk kan voor u een onderzoek in de octrooiliteratuur uitvoeren, maar u kunt ook zelf op het Internet zoeken naar wat er reeds bekend is op het gebied van uw uitvinding, onder andere via openbare octrooidatabases.

Opstellen en indienen octrooiaanvrage
Ook het opstellen en indienen van een octrooiaanvrage mag eenieder in principe zelf doen, maar veelal wordt ervoor gekozen om hiervoor een octrooigemachtigde in te schakelen. Octrooigemachtigden hebben een technische universitaire opleiding afgerond, aangevuld met een juridische beroepsopleiding, die hen in staat stelt een uitvinding juridisch verantwoord te bewoorden. In onderling overleg met de uitvinder(s) wordt er een tekst tot stand gebracht die de basis vormt voor de bescherming voor uw uitvinding en worden er claims opgesteld die nauwkeurig beschrijven waarop bescherming wordt aangevraagd.

Deze tekst en claims worden ingediend bij de betreffende octrooiverlenende instantie, waarna u een indieningsbewijs met een aanvragenummer ontvangt. Na anderhalf jaar wordt de aanvrage gepubliceerd en afhankelijk van het land waar octrooi aangevraagd is volgt er een pro forma registratie of een uitgebreid verleningstraject alvorens het octrooi verleend wordt.

Verleend octrooi
Zodra het octrooi verleend is, dient in de meeste landen periodiek belasting betaald te worden om het octrooi in stand te houden. Patentwerk bewaakt de termijnen waarbinnen deze belastingen betaald dienen te worden en herinnert de octrooihouder hier tijdig aan.