Op deze pagina lichten wij het traject toe dat wij met onze opdrachtgevers doorlopen om tot een Europees octrooi te komen wanneer er al een eerdere (Nederlandse) octrooiaanvrage is ingediend.

Keuze voor een Europees octrooi

Als er al een (Nederlandse) octrooiaanvrage is ingediend voor de uitvinding kan die – mogelijk in aangepaste en/of vertaalde vorm – worden ingediend als Europese octrooiaanvrage. Tijdens het prioriteitsjaar van de eerdere aanvrage overleggen wij met u over de mogelijkheden.

Terug naar menu

Wachten op akkoord (opdrachtbevestiging)

Indien u kiest voor een Europese octrooiaanvrage met inroeping van prioriteit van een eerdere aanvrage sturen wij u een opdrachtbevestiging waarin staat wat we gaan doen en voor welk bedrag, zodra we daar akkoord op hebben ontvangen gaan wij aan de slag. De opdrachtbevestiging en de daarin genoemde bedragen zijn een maand geldig.

Terug naar menu

Indiening

Zodra u akkoord geeft dienen we de octrooiaanvrage in bij het Europees Octrooibureau. We geven toestemming om de verschuldigde taksen van onze depositorekening af te schrijven. U ontvangt van ons een indieningsbevestiging en we sturen een factuur voor onze werkzaamheden.

Daarna is het wachten op de resultaten van het door de Europees octrooibureau uit te voeren nieuwheidsonderzoek.

Terug naar menu

Nadat de aanvrage is ingediend voert het Europees Octrooibureau een nieuwheidsonderzoek uit. De resultaten daarvan ontvangen wij doorgaans binnen enkele maanden na indiening van de octrooiaanvrage. Die resultaten bestaan uit publicaties (octrooipublicaties en/of andere stukken) en een opinie van de examiner die het onderzoek gedaan heeft. Om verder te gaan met de procedure moet er een zogenoemd request for examination worden ingediend en is het – tenzij er geen enkel bezwaar is – verplicht om te reageren op dit nieuwheidsonderzoek.

Wij bestuderen de publicaties en de opinie, en we sturen u een rapportage waarin we ook onze mening over de relevantie van de gevonden publicaties geven, en aangeven hoe we voorstellen te reageren op de opinie van de examiner. Dat kan zijn door wijzigingen in de octrooiaanvrage aan te brengen, of door (alleen) argumenten aan te voeren.

Indien de resultaten van het nieuwheidsonderzoek positief zijn en u akkoord gaat met de voorgestelde reactie moeten we die uiterlijk zes maanden na de publicatie van de Europese octrooiaanvrage indienen, tezamen met het request for examination.

Tevens dient de zogenoemde designation fee te worden voldaan, waarmee we aangeven dat we het octrooi aanvragen voor alle aan het Europees octrooiverdrag deelnemende landen, en waarbij er ook nog een optie genomen kan worden op een aantal landen die niet volledig aan het verdrag meedoen.

Terug naar menu

Publicatie Europese octrooiaanvrage

De Europese octrooiaanvrage wordt 18 maanden na indiening van de eerdere aanvrage gepubliceerd. Wij sturen u de gepubliceerde octrooiaanvrage met, indien reeds beschikbaar, de resultaten van het European search report.

Terug naar menu

Wachten op communication van het Europees Octrooibureau

Nadat het request for examination is ingediend is het wachten op een communication van het Europees octrooibureau. Hier staat geen vast tijdsbestek voor, en in de praktijk kan dit tussen enkele maanden en enkele jaren duren. Als we van mening zijn dat het te lang duurt kunnen we – met opgaaf van reden – een verzoek indienen om de procedure te bespoedigen.

Terug naar menu

Rapporteren en reageren op communication

De communication is een brief waarin de examiner van het Europees octrooibureau reageert op het request for examination, en de daarbij ingediende argumenten en eventuele wijzigingen in de aanvrage.

In de regel bevat zo’n communication wederom (beperktere) bezwaren, maar indien mogelijk geeft de examiner ook aan of er een combinatie van claims is die hij verleenbaar acht. Daar moet dan opnieuw op gereageerd worden en daarna is het wederom wachten op een communication van het Europees octrooibureau.

In het relatief weinig voorkomende geval dat de examiner na een aantal schriftelijke ronden in het geheel niet willens is om octrooi te verlenen kan er een hoorzitting worden aangevraagd, waarin de mogelijkheid gegeven wordt om de uitvinding nader toe te lichten. Aan het eind van die zitting wordt de uitslag direct kenbaar gemaakt.

Terug naar menu

Voornemen tot verlening en formaliteiten

Normaal gesproken geeft het Europees octrooibureau uiteindelijk aan de intentie te hebben octrooi te verlenen. Wij leggen u de tekst van de octrooiaanvrage voor en als u uw akkoord geeft zorgen wij ervoor dat de verleningstakse wordt voldaan en dat er Duitse en Franse vertalingen van de claims worden ingediend. Zodra dat gebeurd is zal het Europees octrooibureau een decision to grant versturen.

Terug naar menu

Octrooiverlening en landenkeuze

Zodra het verleningsbesluit genomen is, is het Europese octrooi een feit.
In de landen waarvan de octrooiverlenende instanties na verlening van het Europese octrooi nog correspondentie voeren zorgen wij ervoor dat wij of een buitenlands octrooikantoor als correspondentieadres wordt geregistreerd.

Het octrooi wordt dan in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Monaco en Zwitserland/Liechtenstein van kracht, zonder dat er verdere vertalingsverplichtingen of additionele taksen van toepassing zijn.

In de overige landen moet het verleende octrooi eerst gevalideerd worden voordat het van kracht is. Valideren wil zeggen dat er aan bepaalde formaliteiten, zoals het registreren van een nationale gemachtigde, het betalen van validatietaksen en het indienen van een vertaling voldaan wordt.

Per land verschillen de nationale taksen alsook de vertaalkosten, omdat in sommige landen de verplichting geldt om de alleen de claims te vertalen, en in andere de hele octrooitekst vertaald moet worden. Sommige landen hebben meerdere geaccepteerde nationale talen. Wij zorgen er uiteraard voor dat er in totaal zo min mogelijk vertalingen gemaakt hoeven te worden door een zo handig mogelijke keuze per land te maken.

Terug naar menu

Einde oppositietermijn voor (derde) partijen

Vanaf het moment van de publicatie van de verlening van een Europees octrooi is er een periode van 9 maanden waarin het voor derde partijen mogelijk is om bezwaar te maken tegen de verlening van het octrooi. Zo’n procedure wordt oppositie genoemd, en daarin moet de opposant gemotiveerd bewijs aandragen waarom het octrooi naar zijn mening ten onrechte verleend is. Dat kan zijn omdat er geen rekening is gehouden met een publicatie waarmee het Europees octrooibureau niet bekend was, of omdat het geoctrooieerde (bijvoorbeeld door de opposant) al op de markt gebracht werd voordat het octrooi werd aangevraagd. Als er een oppositie wordt ingediend stellen wij u op de hoogte en bepalen we hoe er gereageerd kan worden. Als er na negen maanden geen oppositie is ingediend stellen we u hiervan ook op de hoogte.

Terug naar menu

Legenda


De centrale balk geeft van links naar rechts de procedure aan die doorlopen wordt.


Het donkerblauwe vak is de stap waarin we momenteel in de procedure zitten.


Een licht ingekleurd vak geeft aan dat een stap voltooid is.


Een wit vak geeft aan dat een stap nog moet volgen.


Een zandloper wil zeggen dat er gewacht wordt op bijvoorbeeld een akkoord, of op officiële stukken.


Waar er vaste tijdperioden van toepassing zijn staan die boven de centrale balk aangegeven.


De stap wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.


De stap wordt uitgevoerd door Patentwerk.

Terug naar menu

scroll